bip bip
print

2017-07-18 12:30:04

Obwieszczenie z dnia 11 lipca 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 11 lipca 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1659 ze zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 11 lipca 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/I/V/963/2017, uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Lutocin z dnia 31.05.2017 r. nr 29/2016 znak: BDK.6220.19.2016.2017 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1950 sztuk tucznika każdy (273 DJP)” na działkach nr 182/1, 182/2, 182/3, 182/4 położonych w miejscowości Swojęcin, gmina Lutocin i orzekło o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1950 sztuk tucznika każdy (273 DJP)” na działkach nr 182/1, 182/2, 182/3, 182/4 położonych w miejscowości Swojęcin, gmina Lutocin.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Lutocin.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutocin,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Swojęcin.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 18.07.2017 12:30
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 319

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował