bip bip
print

2017-07-10 13:45:34

Obwieszczenie z dnia 07 lipca 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 07 lipca 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art.3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.353 ze zm.) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1659 z późn. zm.) w związku z postępowaniem toczącym się z odwołania:

Państwa D. i G. Z. od decyzji Wójta Gminy Lubowidz nr RGG.6220.12.2016 z dnia 24.05.2017r., odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa czterech budynków inwentarskich - chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 2000 szt. tucznika każdy (tj. łącznie 1120 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 55 w miejscowości Lisiny”

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 07 lipca 2017r. wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja znak: SKO/I/V/926/2017, którą to decyzją SKO w Ciechanowie orzekło:

  1. zaskarżoną decyzję uchylić w całości,
  2. ustalić środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa czterech budynków inwentarskich - chlewni w systemie chowu rusztowego o obsadzie 2000 szt. tucznika każdy (tj. łącznie 1120 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 55 w miejscowości Lisiny”.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy Lubowidz oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, w godzinach od 9.00 do 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w BIP Urzędu oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubowidz,

- poinformowanie stron postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Lisiny.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 10.07.2017 13:45
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 277

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował