bip bip
print

2017-06-23 12:44:52

Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 22 czerwca 2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015r., poz. 1659 z późn. zm.)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 22 czerwca 2017 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję znak: SKO/I/V/859/2017, uchylającą w całości decyzję z dnia 15 maja 2017 roku, nr 27/2016, znak: BDK.6220.27.2016.2017, wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Lutocin, przez Sekretarza Gminy, odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch budynków inwentarskich chlewni w systemie chowu rusztowego każdy o obsadzie 1960 sztuk tuczników (548,80 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi” na działkach o numerach ewidencyjnych 700/2 i 700/4, położonych w miejscowości Chromakowo, gmina Lutocin i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Lutocin.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lutocin,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Chromakowo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 23.06.2017 12:44
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 290

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował