bip bip
print

2017-06-21 13:54:49

Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 19 czerwca 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1659 ze zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 19 czerwca 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/I/V/572/2017, uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Sońsk z dnia 28.03.2017 r. nr IP.6220.4.2016 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację inwestycji polegającej na budowie fermy drobiu wraz z infrastruktura towarzyszącą na działkach nr ew. 8/1 oraz 8/2 obręb Mężenino Wegłowice, gm. Sońsk, po w. Ciechanowski, woj. Mazowieckie i orzekło o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Sońsk.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sońsk.

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Mężenino Wegłowice.

Informacje o artykule

Autor: Prezes Kolegium w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 21.06.2017 13:54
Data ostatniej modyfikacji: 28.06.2017 14:31
Liczba wyświetleń: 295

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2017r. 21.06.2017 13:54 Mariusz Długoszewski