bip bip
print

2017-06-20 13:19:15

Obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 19 czerwca 2017r.

Na podstawie art. 38 i art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2016 r. poz.353) oraz art. 11 ust.2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1659.) w związku z postępowaniem toczącym się z odwołania:

Pana J.S. od decyzji Wójta Gminy Lutocin nr BDK.6220.30.2016.2017 z dnia 11.05.2017r., odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie 2000 szt tuczników (280DJP) w systemie chowu rusztowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi - 6 silosów” na działkach o numerach ewidencyjnych 467 i 468 położonych w miejscowości Chromakowo, gm. Lutocin

podaje do publicznej wiadomości:

że w dniu 19 czerwca 2017 r. wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja znak: SKO/I/V/860/2017, którą to decyzją SKO w Ciechanowie orzekło:

-   uchylić zaskarżoną decyzję w całości

- ustalić środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie 2000 szt tuczników (280DJP) w systemie chowu rusztowego wraz z urządzeniami towarzyszącymi - 6 silosów” na działkach o numerach ewidencyjnych 467 i 468 położonych w miejscowości Chromakowo, gm. Lutocin

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie Urzędu Gminy Lutocin oraz w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06-400 Ciechanów w godzinach od 9.00 do 15.00.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lutocin oraz w BIP Urzędu,

- poinformowanie stron postępowania w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Chromakowo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 20.06.2017 13:19
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 297

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował