bip bip
print

2017-05-31 15:34:01

Obwieszczenie z dnia 24 maja 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 24 maja 2017r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659),

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 24 maja 2017 r., wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja o sygn. akt SKO/I/IV/645/2017, którą Kolegium utrzymało w mocy decyzję Burmistrz Miasta Mławy nr 15/17 z dnia 10.04.2017r., ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej

- budowa, przebudowa i modernizacja linii SN 15 kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej, na działkach oznaczonych nr ewid: 10-878, 10-880, 10- 10-893, 10-894, 10-929, 10-957, 10-978, 10-885/2, 10-895/35, 10-895/6, 10-951/8, 10-951/9, 10-958/3, 10- 976/6, 10-977/1, 10-977/3, 10-977/6, 10-995/2, 10-999/28, 10-999/29, 10-976/4, 10-958/1.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06- 400 Ciechanów w godzinach od 1000 do 1430.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- w sposób przyjęty w miejscowości Mława.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 31.05.2017 15:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 354

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował