bip bip
print

2017-05-19 15:01:27

Obwieszczenie z dnia 16 maja 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 16 maja 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1659 ze zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 16 maja 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję sygn. SKO/I/V/591/2017, uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy Stupsk z dnia 8.11.2013 r. nr ROŚ.6220.7.2012 o odmowie wydania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji ośmiu budynków inwentarskich do ściołowego chowy brojlerów kurzych, o łącznej liczbie stanowisk 352.000 szt./cykl (1.408 DJP) oraz wydajności 2.112.000 szt./rok, w obrębie Fermy Drobiu w miejscowości Dąbek, gmina Stupsk, w granicach działek o nr ew. 451/1, 451/2, 452/1, 452/2 i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Stupsk.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stupsk,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Dąbek.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 19.05.2017 15:01
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 363

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował