bip bip
print

2017-05-11 15:34:37

Obwieszczenie z dnia 08 maja 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 08 maja 2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015r., poz. 1659 z późn. zm.)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 8 maja 2017 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję znak: SKO/I/V/565/2017, uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy Ciechanów, z dnia 17 marca 2017 roku, znak: RG.6220.8.2016.HP2.76, określającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku chlewni z obecnej obsady 61,6 DJP do planowanej obsady 107,8 DJP, na działce o nr ew. 321 w obrębie Rutki-Borki, gmina Ciechanów i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w Urzędzie Gminy Ciechanów.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Ciechanów,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Rutki-Borki.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 11.05.2017 15:34
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 330

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował