bip bip
print

2017-04-28 15:59:15

Obwieszczenie z dnia 26 kwietnia 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 26 kwietnia 2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2015r., poz. 1659 z późn. zm.)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 26 kwietnia 2017 roku, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję znak: SKO/I/V/302/2017, uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy Lipowiec Kościelny, z dnia 6 marca 2017 roku, znak: DOS.602.1.2016.2017, odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na chowie drobiu w instalacji do ściółkowego chowu drobiu - brojlera kurzego o obsadzie początkowej 5856 DJP (dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza) oraz przedsięwzięć pomocniczych polegających na: budowie naziemnych zbiorników do magazynowania gazu płynnego w naziemnych zbiornikach o łącznej pojemności ok. 230 m3, budowie zespołu urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, budowie dróg o nawierzchni twardej o długości ok. 2,2 km w obrębie Fermy Drobiu w miejscowości Krępa na działce o nr ewidencyjnym 360 obrębu 0005 (Krępa)”, gmina Lipowiec Kościelny, powiat mławski, woj. mazowieckie i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w Urzędzie Gminy Lipowiec Kościelny.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lipowiec Kościelny,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Krępa.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 28.04.2017 15:59
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 369

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował