bip bip
print

2017-07-17 13:08:54

Obwieszczenie z dnia 12 lipca 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 12 lipca 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 loraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. 2016 r., poz. 23.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1659)

zawiadamiam strony i społeczeństwo, że w dniu 12 lipca 2017 r. decyzją Nr SKO/I/V/983/2017, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 12 czerwca 2017 r. Nr IBiOŚ.6220.50.2016 odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch budynków inwentarskich - chlewni o obsadzie do 1200 sztuk tuczników każda, na działce nr 416/2 położonej w miejscowości Kliczewo Małe gm. Żuromin

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Żuromin,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji inwestycji poprzez przekazanie sołtysowi wsi Kliczewo Małe, gm. Żuromin celem podania do wiadomości mieszkańcom tego sołectwa.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 17.07.2017 13:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 275

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował