bip bip
print

2017-07-06 12:08:58

Obwieszczenie z dnia 03 lipca 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 03 lipca 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1659 ze zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 3 lipca 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, wydało decyzję sygn. SKO/I/V/696/2017, utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Lubowidz z dnia 5.04.2017 r. nr RGG.6220.24.2016 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia: budowa ośmiu obiektów inwentarskich - kurników w systemie chowu ściołowego o obsadzie 55000 szt. brojlera kurzego każdy (łącznie 1760 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi na terenie działek nr 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543 w miejscowości Bądzyn.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Lubowidz.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubowidz,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Bądzyn.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 06.07.2017 12:08
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 285

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował