bip bip
print

2017-06-28 15:36:59

Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 26 czerwca 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 1 loraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. 2016 r., poz. 23.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1659)

zawiadamiam strony i społeczeństwo, że w dniu 26 czerwca 2017 r. decyzją Nr SKO/I/V/643/2017, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie utrzymało w mocy decyzję Wójta Gminy Płońsk z dnia 4 kwietnia 2016 r. Nr GK.6220.02.2015 odmawiającą wyrażenia zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy 800 kW na działce nr 94/2 położonej w miejscowości Pilitowo gm. Płońsk (inwestor - Pan P.K.).

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Płońsk,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji inwestycji poprzez przekazanie sołtysowi wsi Pilitowo gm. Płońsk celem podania do wiadomości mieszkańcom tego sołectwa.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 28.06.2017 15:36
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 293

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował