bip bip
print

2017-06-28 14:55:49

Obwieszczenie z dnia 26 czerwca 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 26 czerwca 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity : Dz. U. z 2016 r., poz. 353) w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity : Dz. 2016 r., poz. 23.) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1659)

zawiadamiam strony i społeczeństwo, że w dniu 26 czerwca 2017 r. decyzją Nr SKO/I/V/886/2017, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie uchyliło w całości decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 16 maja 2017 r. Nr IBiOŚ.6220.35.2015 odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą : ,,Rozbudowa fermy drobiu o trzy budynki inwentarskie do obsady 24.700 sztuk kur tj. 98,8 DJP - całkowita obsada fermy 352,4 DJP, w systemie ściołowym” na działkach oznaczonych numerami : 352/3, 352/4, 352/5, 353/3, 353/4 i 353/5 położonych w Chamsku gm. Żuromin (inwestor - Pan P. B. Ferma Drobiu) i określiło środowiskowe uwarunkowania wskazanej inwestycji oraz określiło warunki jego realizacji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Żuromin,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu realizacji inwestycji poprzez przekazanie sołtysowi wsi Chamsk gm. Żuromin celem podania do wiadomości mieszkańcom tego sołectwa.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 28.06.2017 14:55
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 283

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował