bip bip
print

2017-06-28 14:37:32

Obwieszczenie z dnia 23 czerwca 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 23 czerwca 2017r.

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1659 ze zm.)

zawiadamiam społeczeństwo,

że w dniu 23 czerwca 2017 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, decyzją sygn. SKO/I/V/872/2017, uchyliło w całości decyzję Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 11.05.2017 r. nr IBiOŚ.6220.26.2016 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa czterech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym” na działkach nr 552/1, 552/2, 552/3, 552/4 552/5 położonych w Poniatowie, gmina Żuromin i orzekło o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa czterech budynków inwentarskich do chowu brojlera kurzego o obsadzie 40000 sztuk każdy w systemie ściołowym” na działkach nr 552/1, 552/2, 552/3, 552/4 552/5 położonych w Poniatowie, gmina Żuromin.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta Żuromin.

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w sołectwie Poniatowo.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 28.06.2017 14:37
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 295

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował