bip bip
print

2017-06-22 15:24:28

Obwieszczenie z dnia 22 czerwca 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 22 czerwca 2017r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659),

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 22 czerwca 2017 r., wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja o sygn. akt SKO/I/IV/609/2017, którą Kolegium utrzymało w mocy własną decyzję nr SKO/I/IV/270/2017 z dnia 19 kwietnia 2017r., którą nie stwierdzono nieważności decyzji Prezydenta Miasta Ciechanów nr 19/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na zagospodarowaniu pasażu im. Marii Konopnickiej wraz z przyległym terenem (w tym: kawiarnia, kiosko-przystanek, miejsca postojowe, nawierzchnia wraz z elementami małej architektury, oświetlenie, zieleń, kanalizacja deszczowa), przewidzianej do realizacji na działce nr 524/24 i części działek nr: 524/40, 524/46, położonych pomiędzy ulicami: Warszawską, Mikołajczyka i 11 Pułku Ułanów Legionowych oraz na części działek nr: 436 (ul. Warszawska- deptak), 513/2 (pas drogowy ul. Mikołajczyka), 531/1 (pas drogowy ul. 11 Pułku Ułanów Legionowych), w Ciechanowie.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06- 400 Ciechanów w godzinach od 1000 do 1400.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 22.06.2017 15:24
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 293

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował