bip bip
print

2017-05-30 12:42:59

Obwieszczenie z dnia 30 maja 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 30 maja 2017r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2016.778) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994r o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659),

podaję do publicznej wiadomości informację,

że w dniu 30 maja 2017 r., wydana została przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie decyzja o sygn. akt SKO/I/IV/271/2017, którą Kolegium utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Ciechanów nr 3/2017 z dnia 08 marca 2017r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nowej elektroenergetycznej kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN 15/04kV wraz z elektroenergetycznymi liniami kablowymi średniego napięcia SN 15kV, niskiego napięcia nN 0,4kV i złącznikami kablowymi ZK niskiego napięcia nN 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid.: 10-524/24, 10-524/52 oraz części działki nr ewid. 10-524/51 i części działki nr ewid. 10-524/53 położonych w Ciechanowie.

Jednocześnie informuję o możliwościach zapoznania się z jej treścią w siedzibie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie ul. Rzeczkowska 6, 06- 400 Ciechanów w godzinach od 1000 do 1430.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości:

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- w sposób przyjęty w miejscowości Ciechanów.

 

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 30.05.2017 12:42
Data ostatniej modyfikacji: 31.05.2017 15:36
Liczba wyświetleń: 341

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował
1 Obwieszczenie z dnia 30 maja 2017r. 30.05.2017 12:42 Mariusz Długoszewski