bip bip
print

2017-05-18 15:13:51

Obwieszczenie z dnia 15 maja 2017r.


Obwieszczenie Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie z dnia 15 maja 2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 3 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz.U.2015.1659)

zawiadamiam społeczeństwo

że w dniu 15 maja 2017 r., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Ciechanowie, wydało decyzję znak: SKO/I/V/584/2017, którą uchyliło w całości decyzję Wójta Lubowidz z dnia 27 marca 2017 roku, znak: RGG.6220.25.2016 i orzekło ustalić warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech obiektów inwentarskich - kurników w systemie chowu ściołowego o obsadzie 40000 sztuk brojlera kurzego (tj. łącznie 640 DJP) wraz z obiektami towarzyszącymi (tj. 8 silosów paszowych o pojemności 30 Mg każdy, 8 zbiorników magazynowych gazu płynnego propan o pojemności 6700 1 każdy, wewnętrzna sieć kanalizacyjna z bezodpływowym zbiornikiem do gromadzenia ścieków bytowych o pojemności 4 m3) na terenie działek o nr ew. 213 i 281 w miejscowości Osówka, gmina Lubowidz.

Kolegium informuje zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie, ul. Rzeczkowska 6, bądź w siedzibie Urzędu Gminy Lubowidz.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez:

- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Ciechanowie,

- wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Lubowidz,

- obwieszczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowości Osówka i Żelaźnia.

Informacje o artykule

Autor: Prezes SKO w Ciechanowie.
Zredagował(a): Mariusz Długoszewski
Data powstania: 18.05.2017 15:13
Data ostatniej modyfikacji:
Liczba wyświetleń: 362

Artykuły archiwalne

Lp. Tytuł Data modyfikacji Zredagował